top of page

/Three

Rooms

Wound; Work in process

Wilde's room

Yet Each Man Kills The Thing He Loves

Three Rooms

Kunstplass Contemporary Art, Oslo

19.06 - 18.08.2019

Inspired by The Ballad of Reading Gaol

by C.3.3 (Oscar Wilde), 1898

About the show (Swe)

About the show (Eng)

Yet each man kills the thing he loves

By each let this be heard,

Some do it with a bitter look,

Some with a flattering word,

The coward does it with a kiss,

The brave man with a sword!

Some kill their love when they are young,

And some when they are old;

Some strangle with the hands of Lust,

Some with the hands of Gold:

The kindest use a knife, because

The dead so soon grow cold.

Some love too little, some too long,

Some sell, and others buy;

Some do the deed with many tears,

And some without a sigh:

For each man kills the thing he loves,

Yet each man does not die.

Verses  7, 8 and 9 from The Ballad of Reading Gaol

Each man kills the thing he loves!

Each man kills the thing he loves!

Da-da-daaa. Da-da da-daaa.

Each man kills the thing he loves!

Each man kills the thing he loves!

Da-da-daaa. Da-da da-daaa…

Wound; work in process

 

 

Anchor 1
Anchor 2

Wilde's room

   

The Ballad of Reading Gaol

Custom narration for Three Rooms/ Wilde's room by alexander grüner-moström

Narrator Alexander M Delver

19.06 - 18.08.2019

Kunstplass Contemporary Art, Oslo

Anchor 3

Yet each man kills the thing he loves

 

 

 

 

       

Anker 4

Kunstplass Comteporary Art, Oslo

19.06 - 18.08.2019)

 

Three Rooms

 

Det är mer än trettio år sedan jag såg den komplexa, provocerande och fantastiska konstfilmen Querelle, R W Fassbinders allra sista film som regissör. Querelle handlar om sökande efter identitet, och längtan att älska och bli älskad. Det föregår ett spel om dominans och om att bli dominerad; en resa i att hitta sig själv men även i att möta sin egen självdestruktivitet. Filmen bärs av en suggererande stämning framkallad av en sär färg- och ljuskolorit; förankrad i en surrealistisk drömliknande kulissmiljö. Stämningen förstärks av ett insisterande ljudlandskap, monotona röster i korta dialoger, och nynnandet och sången till karaktären bordellmamma Madame Lysiene: «Each man kills the thing he loves! Each man kills the thing he loves! Da-da-daaa. Da-da da-daaa. Each man kills the thing he loves! Each man kills the thing he loves! Da-da-daaa. Da-da da-daaa…»

 

Nynnandet i Querelle etsade sig fast i minnesbilden min. Orden i sången visade sig vara lånade ur Oscar Wildes diktverk The Ballad of Reading Gaol, närmare bestämt verserna sju, åtta och nio. Detta blev min egen ingång till Wildes diktverk och historien bakom det. Oscar Wilde avtjänar ett fängelsestraff på två år på Reading Gaol; genom vilket han blir vittne till den verklighet som träder fram i diktverket. I 1895 blir Wilde dömd för «the love that dare not speak its name»; det viktorianska samhällets svar på homosexuell identitet. Samma dag som Wilde släpps ut flyttar han till självvald exil i Frankrike; och dör tre år senare vid en ålder av 46. Det är under denna tid han skriver detta diktverk, signerat under pseudonym «C.3.3» (avdelning C, korridor 3, cell 3). Det anses vara det enda av högt litterärt värde han skriver efter sin fängelsevistelse; två år i fångenskap har gett honom dålig hälsa och kuvat honom som människa och som konstnär. 

 

I förtid gick samhället miste om ett stort konstnärskap och en skarp samhällsdebattör. Wilde som «kriminell» är kopplat till hans identitet som homosexuell man; men vad som definierar en kriminell handling är flytande; genom avgränsningen markeras också kontroll över oliksinnade, oliktänkande, avvikande från gängse normer och identiteter. Wilde är bara ett exempel; homosexualitet är bara ett exempel; annanhet tar sig i många former. «Each man kills the thing he loves! Each man kills the thing he loves! Da-da-daaa. Da-da da-daaa…» Diktverket rymmer ett universum av reflektioner, inte minst verserna sju, åtta och nio; mer kända som sångtext.

 

Min utställning Three Rooms  är en inbjudan att bli nyfiken på diktverket. Jag associerar fritt till The Ballad of Reading Gaol och förhåller mig visuellt till det i tre olika rum: 

 

- Yet Each Man Kills The Thing He Loves; en installation där diktverket tolkas och gestaltas som en cell som visuellt och taktilt omsluter och påverkar kroppen; som har något insisterande och monotont vid sig.

- Wilde’s room; en installation omsluten av diktverket som ljudspår (29 min, inläsning för denna utställning av Alexander M Delver). 

- Wound; Work in process; en performativ installation med texten som skrift som utgångspunkt för en repetitiv och insisterande handling; där diktverket gestaltas i en skör helhet med broderi som medium.

Kunstplass Comteporary Art, Oslo

19.06 - 18.08.2019)

Three Rooms

 

It's been more than thirty years since I saw this complex, provocative and amazing art film Querelle, R W Fassbinder's very last film as a director. Querelle is about searching for identity, and the desire to love and be loved. It is about domination and of being dominated; a journey in finding oneself but also in meeting your own self-destructiveness. The film is supported by a suggestive mood, unfolded by a distinctive use of color and light; imbedded in a surrealistic dream-like scenery. The mood is enhanced by an insistent soundscape, monotonous voices in short dialogues, and the humming and singing of the character brothel madame Lysiene: «Each man kills the thing he loves! Each man kills the thing he loves! Da-da-daaa. Da-da da-daaa. Each man kills the thing he loves! Each man kills the thing he loves! Da-da-daaa. Da-da da-daaa… »

 

The humming in Querelle got stuck in my memory. The words in the song turned out to be borrowed from Oscar Wilde's poem The Ballad of Reading Gaol, more specifically the verses seven, eight and nine. This became my way of getting to know Wilde's poem and the story behind it. Oscar Wilde serves a two-year prison sentence at Reading Gaol; through which he becomes a witness to the reality that emerges in the poem. In 1895 Wilde is convicted of «the love that dare not speak its name»; the Victorian society's response to homosexual identity. The same day Wilde is released, he moves to self-elected exile in France; and dies three years later at the age of 46. It is during this time that he writes this poem, signed under the pseudonym 

«C.3.3» (section C, corridor 3, cell 3). It is considered to be the one of high literary value he writes after his imprisonment; two years in captivity has given him poor health and crippled him as a man and as an artist.

 

Too early, society lost a popular poet and playwright and a sharp public debater. Wilde as «criminal» is linked to his identity as a homosexual man; but what defines a criminal act is fluid; depending on how you delimitate the concept of a criminal act, it also follows control over different-minded, people deviating from common norms or identities. Wilde is just one example; homosexuality is just one example; differentness has many faces. «Each man kills the thing he loves! Each man kills the thing he loves! Da-da-daaa. Da-da da-daaa… » The poem contains a universe of reflections, not least the verses seven, eight and nine; known as lyrics.

 

My exhibition Three Rooms is an invitation to get curious about this particular poem. I associate freely with The Ballad of Reading Gaol and visually relate to it in three different rooms:

 

- Yet Each Man Kills The Thing He Loves; an installation where the poem is «translated» into three-dimensional configuration and shaped as a cell that visually and tactically encloses the body; whith something insistent and monotonous about it.

- Wild's room; an installation with the poem being present as a sound track (29 min, narrated for this exhibition by Alexander M Delver).

- Wound; work in process; a performative installation with the written text as an experience for a repetitive and insistent action; where the poem is being shaped as delicate embroidery.

Anker 5
bottom of page